สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

ปรัชญาและความสำคัญ

         ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพ ทางด้านการออกแบบ  การนำเสนองานสถาปัตยกรรม สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นในวิชาชีพทางสถาปัตยกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนองความต้องการของสังคม

วัตถุประสงค์

 

        1.2.1  มีความสามารถปฏิบัติงานด้านเทคนิคการออกแบบ  เขียนแบบ  นำเสนอแบบแสดงทางสถาปัตยกรรมและ/หรือประสานการอำนวยการก่อสร้างอาคารได้อย่ามีประสิทธิภาพ

                   1.2.2  มีความสามารถในการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชา  สถาปนิก  วิศวกร 

ช่างเทคนิค และแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  1.2.3  มีแนวคิดการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสถาปัตยกรรม เลือกและปรับใช้

         กับเทคโนโลยีที่เหมาะสม

                  1.2.4  มีความศรัทธา  เจตคติที่ดีและมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพทางเทคโนโลยี

         สถาปัตยกรรม

ประวัติสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ปี พ.ศ. 2541

วท.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ต่อเนื่อง 2 ปีหลัง

--------------------------------------------------

เปิดหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (4 ปี) ปี พ.ศ. 2548

--------------------------------------------------

ปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตร TQF ปี พ.ศ. 2553