รายงานแผนการเรียนหลักสูตร รุ่นปี 59

รายงานแผนการเรียนหลักสูตร รุ่นปี 59

59

หลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ปรับปรุง 2558)

หลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ปรับปรุง พ.ศ.2558)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

 

 

ติดต่อสาขาวิชา

ชั้น 2 อาคาร 18 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

facebook : www.facebook.com/arch.bru

 

รายงานแผนการเรียนหลักสูตร รุ่นปี 53

รายงานแผนการเรียนหลักสูตร รุ่นปี 53 

 

บุคลากรสาขาวิชา

1.ผศ.สมบัติ  ประจญศานต์

 

2.อ.วิสาข์  แฝงเวียง

3.อ.ปิยชนม์  สังข์ศักดา

4.อ.กิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์

5.อ.ดนัย  นิลสกุล (ลาศึกษาต่อ)

6.อ.เชาวลิต  สิมสวย (ลาศึกษาต่อ)