หลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

(ปรับปรุง 2553 หลักสูตร TQF)หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.4ปี)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

(หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2553)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะ/ภาควิชา                             คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 

1.   ชื่อหลักสูตร

            ภาษาไทย        :               วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม

            ภาษาอังกฤษ   :               Bachelor of Science Program in Architectural Technology

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

            ชื่อเต็ม (ไทย)                 :               วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)

            ชื่อย่อ   (ไทย)                                :               วท.. (เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม)

            ชื่อเต็ม (อังกฤษ)           :               Bachelor  of  Science (Architectural Technology)

            ชื่อย่อ  (อังกฤษ)            :               B.Sc. (Architectural Technology)

3.   วิชาเอก

            ไม่มี

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

            134 หน่วยกิต

5.   รูปแบบของหลักสูตร

5.1  รูปแบบ                          

                หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี

      5.2  ภาษาที่ใช้                      

               ภาษาไทย

      5.3   การรับเข้าศึกษา          

               รับนักศึกษาไทย และหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

 

      5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

      5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

              ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

      6.1  หลักสูตรปรับปรุง พ.. 2553 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.. 2548

      6.2  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป

       6.3  คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรคณะ พิจารณาหลักสูตรในการปรับปรุงครั้งที่ 1/2553

วันที่13 กรกฎาคม พ.ศ.2552

       6.4  คณะกรรมการวิชาการ พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 2/2553

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

       6.5  คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการปรับปรุง

ครั้งที่ 1/2553 วันที่17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

       6.6  สภาวิชาการเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม

ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

       6.7  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/ 2553วันที่22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2553

 

7.   ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน

              ปีการศึกษา 2555

8.   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

      8.1   นักทำหุ่นจำลองทางสถาปัตยกรรม

      8.2   นักเขียนแบบก่อสร้าง

      8.3   นักสร้างและพัฒนาสื่อทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์

      8.4   ผู้ดูแลและออกแบบเว็บเพจทางด้านสถาปัตยกรรม

      8.5   นักประมาณราคาก่อสร้าง

      8.6   เป็นผู้ช่วยสถาปนิก

8.7   อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง