บุคลากรสาขาวิชา

1.ผศ.สมบัติ  ประจญศานต์

 

2.อ.วิสาข์  แฝงเวียง

3.อ.ปิยชนม์  สังข์ศักดา

4.อ.กิตติฤกษ์  ปิตาทะสังข์

5.อ.ดนัย  นิลสกุล (ลาศึกษาต่อ)

6.อ.เชาวลิต  สิมสวย (ลาศึกษาต่อ)