โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2555

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ 2555

ลำดับที่

ชื่อโครงการวิจัย

ผู้วิจัย/ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณ(แหล่งงบประมาณ)

1

แนวทางพัฒนาสุขภาวะด้านสังคมของผู้สูงอายุในลุ่มน้ำห้วยจระเข้มาก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ผศ.สมบัติ  ประจญศานต์

50,000/มรภ.บร.

2

แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมและที่พักอาศัยที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ  กรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.สมบัติ  ประจญศานต์

37,500/มรภ.บร.

3

การออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าไหมมัดหมี่ลวดลายเรขศิลป์ 2 มิติ จากลวดลายส่วนประดับของปราสาทขอมในจังหวัดบุรีรัมย์

ผศ.สมบัติ  ประจญศานต์

160,000/เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่ 1/2555

รวม

247,500