นักศึกษา รุ่นปี 56

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

1

นาย ทวีศักดิ์  เกือยรัมย์

นิค

ปี 2

2

นาย พงษ์เทพ  มีลาภยิ่ง

พีม

 ปี 2

3

นาย คเณศ  พรมษา

กานต์

พ้นสภาพ

4

นาย รัชติพงษ์  อุทัยแสน

เบส

พ้นสภาพ

 

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

5

นาย อรรถพล   จีนเกา

นาย

ปี 2  

6

นาย ภานุศักดิ์    หมั่นการ

ต๊ะ

พ้นสภาพ

7

นางสาว เพ็ญนภา   สอนรัมย์

การ์ด

ปี 2

8

นางสาว ณัฐธิดา   กิริรัมย์

นิว

ปี 2  

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

9

นาย คมสันต์   หาญเหี้ยม

โรท

ปี 2 

10

นาย พิพัฒน์   พรหมลี

ม่อน

พ้นสภาพ

11

นาย สุทิน   ภูบาลชื่น

อาร์ม

ปี 2 

12

นาย ทศพร   ฉาบไธสง

เต้

พ้นสภาพ  

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

13

นางสาว จิราวรรณ   การเพียร

เมย์

ปี 2  

14

นางสาว นุจรินทร์   แหลมไธสง

แน็ค

ปี 2  

15

นางสาว สุพัตรา   กิรัมย์

ดา

ปี 2  

16

นางสาว อุรา   เสาวโค

ปิ่นโต

พ้นสภาพ 

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

17

นาย ศุภสิทธิ์   จริตรัมย์

แบงค์

ปี 2  

18

นาย วงศกร   ฉิมพลีพันธ์

เอฟ

 พ้นสภาพ  

19

นาย ธนกร   รอบแคว้น

กร

ปี 2  

20

นาย อมรเทพ   นิพันธ์รัมย์

เอิร์ท

ปี 2  

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

21

นางสาว สุภาวดี   รุดโถ

กาซ่า

ปี 2  

22

นาย พงศ์กฤษณ์   แก้วข้อนอก

ตั้ง

ปี 2  

23

นาย สุคนธชัย   ไชยศรีรัมย์

เต้

ติดทหาร  

24

นางสาว วิภาดา   เหล็กหลิ่ม

แอน

ปี 2