นักศึกษา รุ่นปี 57

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557

 

 

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

1

นางสาว ธนัญญา  นารี

บี

ปี 3

2

นางสาว สุภัทรา  มัตธิตะถัง

แบม

ปี 3

3

นางสาว เสาวภา  โภยนอก

มุก

ปี 3

4

นางสาว สุกัญญา  ชมภูจันทร์

ยุ้ย

ปี 2

 

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

5

นาย อรรถพล  วงษ์จันทร์

อรรถ

ปี 3

6

นางสาว จิราพร  โสประโคน

แหม่ม

ปี 3

7

นางสาว อภิญญา  อำมาตย์ไทย

ม้อย

ปี 2

8

นางสาว ธีราภรณ์  โกเลือน

พู่

ปี 1

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

9

นาย กฤษณะ  ประวรรณรัมย์

โจ้

ปี 3

10

นาย ยงยุทธ  รุ่งรอด

ต้น

ปี 1

11

นาย ทัตพงษ์   เอี่ยมศิริ

นัท

ปี 1

12

นางสาว พัชรีภรณ์  กล้ารัมย์

เป้

ปี 1

 

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

13

นาย หฤทธิ์พันธุ์  เอี่ยมรัมย์

แขก

ปี 1

14

นาย ปิยเชษฐ์  กัญจนพรพงษ์

เบ้นซ์

ปี 3

15

นาย สัตยา  โคประโคน

ฟองเบียร์

ปี 1

16

นาย ภานุพันธุ์  จันทร์พรมราช

อั๋น

ปี 1

 

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

17

นาย กิตติศักดิ์  ปัดไธสง

แหล่

ปี 1

18

นาย ศิราวัตน์  ชะบังรัมย์

รุต

ปี 3

19

นาย วุฒิพงษ์  พันชมภู

เสก

ปี 3

20

นาย อนุชา  แววฉิมพลี

อาร์ต

ปี 1

 

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

21

นาย ธวัชชัย  คำมี

บอล

ปี 3

22

นาย นันธวัฒน์  ห้วยทอง

ออย

ปี 1

23

นางสาว ธัญญรัตน์  พิกุล

จ๊ะจ๋า

ปี 3

24

นาย พนาวัลย์  แจ้งจิต

เต๋า

ปี 1

 

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

25

นางสาว อติกานต์  มโนบาล

พิมพ์

ปี 3

26

นางสาว ฉัตราพร  อุดหนองเลา

ปู

ปี 3

27

นางสาว สุณิษา  ไชยสิทธิ์

ฟ้า

ปี 3

28

นาย สมประสงค์  พิมพ์เบ้าทำ

ก๊อต

ปี 1

 

No.

ชื่อ­-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

29

นาย วุฒิชัย  ฉิมมาลี

แฟรงค์

ปี 3

30

นาย ธนโชติ  อินทร์วงค์

โอเล่ย์

ปี 3

31

นาย พิพัฒน์  เกรัมย์

บอย

ปี 3-2

32

นางสาว ปิยพร  ประทุมแก้ว

น้ำ

ปี 1