นักศึกษา รุ่นปี 59

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

 

 

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

การคงอยู่

1

590112555001

นายกฤษฎา เผือกอ่อน

นิน

ปี 1

2

590112555002

นายกิตติ ยอดนครจง

ยีน

ปี 1

3

590112555003

นายชวินธรณ์ พิชญ์ประเสริฐ

โฟล์ค

ปี 1

4

590112555004

นายไชยวัฒน์ นวลหงษ์

กาฟิวส์

ปี 1

5

590112555005

นายทรงวิทย์ พูนสบาย

โบ้

ปี 1

 

 

 

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

การคงอยู่

6

590112555006

นายทศวรรษ ใจภพ

บอส

ปี 1

7

590112555007

นายธนงศักดิ์ โตไธสง

ปาล์ม

ปี 1

8

590112555008

นายธนดี เดชาสุภาพ

ท็อป

ปี 1

9

590112555009

นายธนวัฒน์ กิ่งเพชร

ต้อม

ปี 1

10

590112555010

นายนพเดช เจือจันทร์

เป็ก

ปี 1

 

 

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

การคงอยู่

11

590112555012

นายพันธกานต์ กรุมรัมย์

ท็อป

ปี 1

12

590112555013

นายภูมิภัทร ขันทอง

จ๊อบแจ๊บ

ปี 1

13

590112555014

นายสมพงษ์ ทิพย์สวัสดิ์

อาร์ท

ปี 1

14

590112555016

นายอมรเทพ ศรีโยหะ

เวฟ

ปี 1

15

590112555017

นางสาวกนกพร ธีระสถิตโรจน์

โม

ปี 1

 

 

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

การคงอยู่

16

590112555018

นางสาวจามิกร มาตวา

อ้อแอ้

ปี 1

17

590112555019

นางสาวณัฎฐณิชา ทองเชื้อ

ฝุ่น

-

18

590112555020

นางสาวนันทนิตย์ แสนขวา

พริกไทย

ปี 1

19

590112555021

นางสาววิชุดา สายกระสุน

ขิม

ปี 1

20

590112555022

นางสาวสุกัญญา ฝางนอก

ชมพู่

ปี 1

 

 

 

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

การคงอยู่

21

590112555023

นางสาวสุปราณี มาศงามเมือง

อบเชย

ปี 1

22

590112555024

นางสาวโสภา จันทรมงคล

ฝนฉ่ำ

ปี 1

23

590112555025

นางสาวอภิญญา บวบจาด

จอย

ปี 1

 

 

 

ลำดับ

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

การคงอยู่

24

590112555011

นายนวรัฐ โอสถประสาท

เจ

ปี 1

25

590112555015

นายสหรัฐ การกระสัง

แบงค์

ปี 1