นักศึกษา รุ่นปี 53

นักศึกษาชั้นปีที่ 3

 

No.

ชื่อ-สกุล

ชื่อเล่น

สถานภาพ

1

นายอนุวัฒน์ สุขรัตน์

ปีน

จบปี 2556

2

นายคมกฤช ฤทธิศาสตร์

แคร์

จบปี 2557

3

นายอภิชาต บูรณ์เจริญ

เรย์

กลับเข้าเรียนรหัส 58

4

นายภานุทัศน์ ชนะประโคน

แซ็ก

จบปี 2556

5

นายสิทธิกร   อำไธสง

มอส

ตกค้าง

6

นางสาวอนันตญา นารัมย์

อ้น

ตกค้าง

7

นายปกรเกียรติ พิไมรัมย์

นะ

ติดทหาร

8

นางสาวมาลินี   บัวทอง

สตางค์

จบปี 2556

9

นายวรภพ จันท์ขันธ์

นก

จบปี 2556

10