นักศึกษา รุ่นปี 54

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554

รูป ปี 1 ปีการศึกษา 2554

รูป ปี 4 ปีการศึกษา 2557

No. รายชื่อ ชื่อเล่น
1 นาย จีระศักดิ์     ร่วมชาติ โด่ง
2 นาย ฉัตรชัย       กาละสิรัมย์ รอน
3 นาย ธีระพล     จุไธสง นิ
4 นาย ปฎิภาณ    บวชไธสง เทค
5 นาย พชระ       นพเก้า เพลิน
6 นาย พัฒนพงศ์   พาพาน บิลลี่
7 นาย ภารัชน์     เจ็นประโคน นาย
8 นาย สุภาพ      โคมารัมย์ ต้อม
9 นางสาว ปนัดดา      เรียงสันเทียะ เฟรม
10 นางสาว ลัดดาวัลย์      จวนรัมย์ แหม่ม
11 นาย นัฐพงษ์        มะลิงาม บอม