นักศึกษา รุ่นปี 55

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555

 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
1 550112275003 นางสาวกำไล  ประทุมมาลัย กำไล
2 550112275005 นางสาวคนัมพร  เพชรกระโทก ยู่ยี่
3 550112275034 นางสาวสุธิชา  สุนทร ต๊ะ
4 550112275015 นางสาวเบญญาภา  สุระพล นิว
5 550112275012 นายธีระพงษ์  เจิงรัมย์ ป๋อง
6 550112275032 นายสุเมธ  เกษมบุญ มิก
7 550112275030 นายสันติภาพ  รอดไธสง บรีส
8 550112275027 นายศิริศักดิ์  คะเรรัมย์ เม่น

 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
9 550112275023 นางสาววิจิตรา  ศรีมันตะ กะแต
10 550112275006 นางสาวเจนจิราพร  แพทย์มด เอ็ม
11 550112275036 นางสาวสุมิตรา  ย่ำรัมย์ กุ้ง
12 550112275014 นางสาวนิตยาพร  บำรุงชีพ ปอ
13 550112275009 นางสาวณัฐวดี  ชันรัมย์ อ้อม
14 550112275037 นายอนันต์ศักดิ์  เบ็ญคุ้ม เต้
15 550112275018 นายปรีชา  ภาแกดำ ปุ๊
16 550112275029 นายสหรัฐ  ห้องแก้ว แม็ค

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
17 550112275002 นางสาวกรรณิกา  กระแสบัว แคท
18 550112275001 นางสาวกรรณิกา  สังสีแก้ว แป้ง
19 550112275028 นางสาวเสาวณีย์  ตระกูลรัมย์ หนึ่ง
20 550112275007 นางสาวจินดารัตน์  กางไธสง ชมพู่
21 550112275026 นางสาวศิริพร  ตระกูลรัมย์ อ้น
22 550112275035 นายสุธี  เจริญรัมย์ เอ็ม
23 550112275021 นายภานุวัฒน์  ธรรมปัญญาสาน ต้า
24 550112275004 นายกิตขจร  วรรณบุษปวิช ฟาร์ม

 

 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
25 550112275020 นายภากร  วงศ์วัฒนโสภณ  
26 550112275024 นายวินัส  บุญหนัก  
27 550112275022 นายวันชัย  ยิ้มมะเริง  
28 550112275016 นายประเสริฐ  รุ่งแจ้งรัมย์  
29 550112275017 นายปริญญา  มิเถาวัลย์  
30 550112275011 นายธนชิต  บำรัมย์  

 

 

No. รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล ชื่อเล่น
31 550112275008 นายจีรศักดิ์  รอบยิ่ง  
32 550112275038 นายอนุสรณ์  โคประโคน  
33 550112275039 นางสาวอัจฉรี  บุญศร  
34 550112275013 นางสาวนันทิกา  ทองประภา  
35 550112275033 นายสุทธิชัย  เฉียบแหลมดี  
36 550112275025 นายวุฒิชัย  หมายทวี  

 

 

 

                                                  14 ธันวาคม 2015