ทัศนศึกษา_สถาปัตย์สัญจร_56

ทัศนศึกษาสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 

24-26 มกราคม 2556 

สมุทรปราการ - เพชรบุรี - สมุทรสงคราม