นักศึกษาสถาปัตยกรรมรับรางวัลนักศึกษาดีเด่น_56

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเข้าร่วมรับเกียรติบัตร นักศึกษาดีเด่น 

เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2556 วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2556

 

 

 

1.นายพัฒนพงศ์  พาพาน

 

2.นายฉัตรชัย  กาละสิรัมย์

 

3.นายณัฐพงษ์  มะลิงาม

 

4.นายคมกฤช  ฤทธิศาสตร์

 

5.นายปกรเกียรติ  พิไมรัมย์

 

6.นายภานุทัศน์  ชนะประโคน

 

7.นายวินัส  บุญหนัก

 

8.นายพงษ์เทพ  มีลาภยิ่ง