การเสนอกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

กรณีศึกษา  

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : กรณีศึกษา
การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์

 

Link SlideShare -> http://www.slideshare.net/archbru/ss-50746923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ  กิจกรรมนักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

หมวดหมู่รอง