รายละเอียดโครงการบูรณาการการเรียนการสอน

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ  กิจกรรมนักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์