การเสนอกรณีศึกษาพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

กรณีศึกษา  

โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : กรณีศึกษา
การศึกษาเพื่อการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์

 

Link SlideShare -> http://www.slideshare.net/archbru/ss-50746923